Leveringsvoorwaarden van HADEC-Innovatie BV

Industrieweg 17, te Rogat

kamer van koophandel nummer: 58376216 Hierna te noemen HADEC.

Algemeen

 • Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij HADEC zaken verkoopt.
 • HADEC wijst uitdrukkelijk toepasselijkheid van andersluidende algemene (inkoop)voorwaarden van de hand.
 • Indien enige bepaling van deze voorwaarden onverbindend zou zijn, blijven de overige bepalingen niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is.
 • Onder “Koper” wordt verstaan iedere rechtspersoon die met HADEC in contact treedt, die overeenkomst(en) (van opdracht, koop of anderszins) met HADEC sluit, die één of meerdere producten wenst te kopen of koopt van HADEC en aan wie HADEC de producten ter beschikking heeft gesteld op grond van levering onder eigendomsvoorbehoud.

Aanbiedingen en prijzen

 • Offertes van HADEC zijn vrijblijvend en tenzij anders vermeld gedurende 30 dagen van kracht.
 • Vermelding door HADEC van prijzen in brochures of op internet is steeds onder voorbehoud van prijswijzigingen.
 • Alle prijzen zijn exclusief BTW en vervoerskosten, tenzij anders is aangegeven.
 • HADEC heeft het recht verhoging van de brutoprijzen door de leverancier of verhoging van andere kostprijsverhogende factoren (invoerrechten, wisselkoers, belasting e.d.) door te berekenen aan koper.
 • Type en zetfouten zijn te allen tijde voorbehouden.

Levering

 • Leveringstijden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven. Slechts indien HADEC zich uitdrukkelijk en op schrift heeft verbonden aan een bepaalde levertijd en HADEC zelfs na schriftelijke sommatie binnen een termijn van één week met levering in gebreke blijft, is HADEC aansprakelijk voor de gevolgen van de overschrijding en wel met inachtneming van het onder 9 bepaalde.
 • Alle leveringen hebben plaats af magazijn (Incotherms 2000: ex works), tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Indien HADEC voor vervoer van de zaken zorgdraagt naar plaats van aflevering, geldt het volgende:
 • de zaken worden in beginsel afgeleverd op de plaats waar het bedrijf van koper gevestigd is en op de gebruikelijke werktijden;
 • manco’s en transportschade dient koper direct bij aflevering aan de vervoerder te melden;
 • HADEC heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de zaken éénmaal aan de koper aan te bieden;
 • het risico van de zaken gaat over op koper op het moment dat de zaken zijn gelost.
 • Koper is gehouden direct bij aflevering de zaken te controleren.

Overmacht

 • HADEC is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, inden HADEC op grond van overmacht haar verplichtingen tijdelijk of blijvend niet kan nakomen.
 • Onder overmacht worden alle omstandigheden verstaan die redelijkerwijs niet door HADEC kunnen worden beïnvloed. Hieronder is uitdrukkelijk begrepen het door derden niet (tijdig) leveren aan HADEC, tenzij koper kan aantonen dat HADEC terzake een belangrijk verwijt treft.


Eigendomsvoorbehoud

 • HADEC behoudt zich de eigendommen van de afgeleverde zaken voor totdat koper volledig heeft voldaan aan al zijn huidige en toekomstige verplichtingen jegens HADEC in de zin van art. 92 Boek 3 van het Nieuw B.W.
 • HADEC is gerechtigd om, indien de koper met de nakoming van de betalingsverplichting in gebreke is of in betalingsmoeilijkheden verkeert danwel naar het oordeel van HADEC betaling van de openstaande facturen onzeker is, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde nog bij de koper aanwezige goederen terug te nemen. De koper is verplicht in voorkomend geval de beslagleggende deurwaarder en de curator in zijn faillissement onverwijld van het eigendomsvoorbehoud van HADEC op de geleverde zaken in kennis te stellen.
 • Het is de koper niet toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud vallende goederen in het kader van de uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en feitelijk af te leveren.
 • De koper verleent middels acceptatie van deze algemene leveringsvoorwaarden reeds nu onherroepelijk machtiging aan HADEC om de terreinen en gebouwen van koper te betreden teneinde de geleverde zaken terug te kunnen nemen, onverminderd het recht van HADEC op vergoeding van de door HADEC geleden schade.

Betalingen

 • Alle betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders is aangegeven.
 • Koper is gehouden de factuur direct op juistheid te controleren. Vier weken na factuurdatum wordt de factuur geacht door koper te zijn goedgekeurd.
 • Koper is niet gerechtigd tot verrekening.
 • Na het verstrijken van de betalingstermijn is koper over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.
 • Bij levering op afroep is HADEC gerechtigd een voorschot van koper te verlangen, danwel bij voorbaat 70% van de prijs te factureren.
 • Koper dient HADEC alle kosten te vergoeden die HADEC intern en extern maakt om buiten of in rechte betaling van de factuur te verkrijgen. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,--, dit alles te vermeerderen met BTW.
 • Koper is gehouden aan HADEC zekerheid van betaling te bieden in de vorm en op het moment dat HADEC dat verlangt.
 • Bij niet betaling van enig factuur van HADEC op de vervaldatum, zijn onmiddellijk alle bedragen krachtens enig andere factuur opeisbaar.

Voorschriften en keurmerken bij gebruik

 • Zaken welke krachtens de Nederlandse regelgeving van een keurmerk voorzien dienen te zijn worden door HADEC geleverd in de uitvoering waarvoor dit keur werd afgegeven. HADEC levert tevens ook zaken die niet van een Nederlands keurmerk zijn voor zien. Het gebruik van deze (lees: niet voorzien een Nederlands keurmerk) zaken is voor risico en verantwoording van Koper. Koper vrijwaart HADEC voor alle mogelijke schade en kosten deswege.
 • De door HADEC aangeboden en geleverde zaken zijn in beginsel bestemd voor de Nederlandse markt. Verkoop of installaties van deze zaken in andere landen kan aan beperkingen onderhevig zijn respectievelijk niet zijn toegestaan en geschied derhalve voor volledig risico van Koper. Koper vrijwaart HADEC voor alle mogelijke schade en kosten deswege.

Reclames

 • Indien koper meent dat de geleverde zaken niet beantwoorden aan de overeenkomst, dient koper dat binnen 8 dagen na de dag van aflevering schriftelijk aan HADEC mede te delen. Gebreken waarvan koper kan aantonen dat deze niet binnen 8 dagen ontdekt konden worden, dienen uiterlijk 8 dagen nadat zij redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden schriftelijk aan HADEC te worden medegedeeld.
 • Na het verstrijken van deze reclametermijn vervalt ieder recht van koper.
 • Koper is alleen na schriftelijke toestemming van HADEC gerechtigd de goederen waarover bij reclameert, terug te zenden. Koper dient deze dan franco op te sturen of met een retourbon aan de door HADEC ingeschakelde chauffeur mee te geven.
 • Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de koper niet op.


Garantie

 • HADEC verleent op de door haar geleverde zaken alleen garantie indien en voor zover deze HADEC door haar leveranciers wordt verleend.
 • Indien koper een beroep wenst te doen op garantie, zal hij het gestelde onder 8.1 in acht moeten nemen en geldt de vervaltermijn van 8.2
 • Er bestaat nimmer recht op garantie, indien koper HADEC nog enig betaling verschuldigd is of koper veranderingen aan het geleverde verricht of door anderen laat verrichten. HADEC zal een garantieaanspraak aanmelden bij haar leverancier en koper informeren zodra deze standpunt heeft ingenomen. HADEC is eerst gehouden tot het crediteren van het factuurbedrag aan koper danwel het leveren van vervangende zaken zodra de leverancier HADEC de garantie heeft verleend, tenzij koper kan aantonen dat HADEC nalatig is in het aanspreken van haar leverancier.

Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van HADEC is in alle gevallen beperkt tot de onder 9 opgenomen garantieregeling.
 • Een eventuele verdergaande schadevergoedingsplicht van HADEC is steeds beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde zaken waarop de schadevergoedingsplicht betrekking heeft.
 • Alle aanspraken op schadevergoeding vervallen één jaar na de dag waarop de geleverde zaak, waarop de schadevergoedingsplicht betrekking heeft, aan koper is gefactureerd.
 • Koper vrijwaart HADEC voor alle aanspraken van derden op garantie en/of schadevergoeding.
 • Deze aansprakelijkheidsregeling geldt niet indien en voor zover deze in strijd is met regels van dwingend recht.

Adviezen en tekeningen

 • Adviezen worden door HADEC naar beste weten gegeven. Het betreft hier extra service van HADEC als groothandel. Iedere aansprakelijkheid van bijvoorbeeld inhoud, juistheid, volledigheid daarvan is uitgesloten.
 • Door HADEC verstrekte tekeningen, schema’s en afbeeldingen dienen slechts ter verduidelijking en blijven eigendom van HADEC. Het is niet toegestaan deze te kopiëren, anders dan voor intern gebruik of aan derden ter beschikking te stellen. Voor fouten in en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen, schema’s en gegevens omtrent afmetingen, vermogens e.d., welke voorkomen in brochures, aanbiedingen, website, orderbevestigingen en facturen is HADEC niet aansprakelijk.

Verpakking, pallets, haspels

 • Verpakkingen, pallets, haspels e.d. blijven te allen tijde eigendom van HADEC.
 • Koper is gehouden deze verpakkingen e.d. binnen 30 dagen na levering aan HADEC onbeschadigd te retourneren, bij gebreke waarvan HADEC gerechtigd is koper de kosten in rekening te brengen.

Ontbinding

 • Indien koper één van zijn verplichtingen jegens HADEC niet nakomt, indien hij in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of indien op één van zijn goederen beslag wordt gelegd, heeft HADEC het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen door het enkel aangrijpen van deze omstandigheid, zonder dat daartoe ingebrekestelling vereist is.
 • Na ontbinding, onder meer op grond van 13.1, is HADEC gerechtigd de geleverde zaken, zonodig na demonteren, terug te nemen en koper zal hiertoe alle medewerking verlenen. Verder is HADEC alsdan gerechtigd tot volledige schadevergoeding.

Geschillen en toepasselijk recht

 • Op de overeenkomst en deze algemene verkoopvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Slechts de voor Zwolle bevoegde Nederlandse rechter is bevoegd tot beslechting van geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle.


Slotbepaling

 • Een exemplaar van deze voorwaarden wordt te allen tijde, al dan niet op elektronische wijze, vóór of bij het aangaan van de overeenkomst aan de koper ter kennis gebracht. De voorwaarden zijn te alle tijde te lezen én te downloaden op de website van HADEC. De voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ’s Hertogen Bosch en worden bovendien op eerste verzoek van de koper kosteloos aan hem nagestuurd.
 • De algemene leveringsvoorwaarden zijn laatstelijk herzien op mei 2012.
Aan het laden
Aan het laden